GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft.
In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is Thijs van Wetten (ouder OBS Piet Hein).
De secretaris is Mieke Wenstedt (leerkracht Kindercampus King). E: gmr@amstelwijs.nl

De GMR komt in het schooljaar 2019 - 2020 zes keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 19.30 uur op de Bouwerij 102 in Amstelveen op de volgende data:

Maandag 7 oktober 2019
Maandag 9 december 2019 (begroting 2020)
Maandag 3 februari 2020
Maandag 16 maart 2020 (met Raad van toezicht)
Maandag 11 mei 2020 (bestuursformatieplan 2020 - 2021)
Maandag 22 juni 2020 (Bestuursjaarverslag 2019)


GMR notulen
GMR reglement
GMR statuut