GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft.
In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is Thijs van Wetten (ouder OBS Piet Hein).
De secretaris is Mieke Wenstedt (ambtelijk secretaris). E: gmr@amstelwijs.nl

De GMR komt in het schooljaar 2019 - 2020 zes keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 19.30 uur op de Bouwerij 102 in Amstelveen op de volgende data:

Maandag 7 oktober 2019
Maandag 9 december 2019 (begroting 2020)
Maandag 3 februari 2020
Maandag 16 maart 2020 (met Raad van toezicht)
Maandag 11 mei 2020 (bestuursformatieplan 2020 - 2021)
Maandag 22 juni 2020 (Bestuursjaarverslag 2019)


GMR notulen
GMR reglement
GMR statuut

GMR Jaarverslag 2017 - 2018
GMR Jaarverslag 2018 - 2019