GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft.
In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is Thijs van Wetten (ouder OBS Piet Hein).
De secretaris is Mieke Wenstedt (ambtelijk secretaris). E: gmr@amstelwijs.nl

De GMR komt in het schooljaar 2020 - 2021 zeven keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 19.30 uur op de Kalkbranderij 2 in Amstelveen op de volgende data (een aantal vergaderingen wijkt uit naar een andere locatie of wordt digitaal gehouden vanwege de Coronacrisis):

Maandag 21 september 2020
Maandag 19 oktober 2020
Maandag 7 december 2020 (begroting 2021)
Maandag 1 februari 2021
Maandag 15 maart 2021 (met Raad van toezicht)
Maandag 17 mei 2021 (bestuursformatieplan 2021 - 2022)
Maandag 21 juni 2021 (Bestuursjaarverslag 2020)


GMR notulen
GMR reglement
GMR statuut

GMR Jaarverslag 2017 - 2018
GMR Jaarverslag 2018 - 2019
GMR Jaarverslag 2019 - 2020