GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft.
In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is René Backx (ouder OBS PPioniers)

De ambtelijk secretaris is Mieke Wenstedt. E: gmr@amstelwijs.nl

De GMR komt in het schooljaar 2021 - 2022 zeven keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 19.30 uur op de Kalkbranderij 2 in Amstelveen op de volgende data (een aantal vergaderingen wijkt uit naar een andere locatie of wordt digitaal gehouden vanwege de Coronacrisis):

Maandag 6 september 2021
Maandag 11 oktober 2021
Maandag 13 december 2021 (begroting 2022)
Maandag 31 januari 2022
Maandag 14 maart 2022 (met Raad van toezicht)
Maandag 23 mei 2022 (bestuursformatieplan 2022 - 2023)
Maandag 27 juni 2022 (Bestuursjaarverslag 2021)


GMR notulen
GMR reglement
GMR statuut

GMR Jaarverslag 2017 - 2018
GMR Jaarverslag 2018 - 2019
GMR Jaarverslag 2019 - 2020
GMR Jaarverslag 2020 - 2021