Ordemaatregelen

Ordemaatregelen tegen leerlingen of ouders

We vinden het erg belangrijk dat de scholen een plek zijn waar kinderen veilig en gezond kunnen leren. Soms is het daarom nodig dat een schooldirectie tijdelijk of zelfs voorgoed een leerling verwijderd van school. Deze zware sanctie wordt uiteraard pas ingezet als er al een heel traject doorlopen is en andere oplossingen niet meer helpen. Amstelwijs heeft in een protocol vastgelegd welke procedure er gevolgd wordt in geval van schorsing en/of verwijdering. Een heel enkele keer brengen ouders de sociale veiligheid van leerlingen of het personeel van de school in gevaar door ongewenst gedrag. Als dat door een goed gesprek niet op te lossen is, kan de directeur in het uiterste geval namens het bevoegd gezag aan de ouders een tijdelijk toegangsverbod opleggen. Ook dat is in ons protocol beschreven.