Hier ben je:

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft. In de statuten en het GMR-reglement zijn de  werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

De voorzitter van de GMR is Inge Hazewinkel (ouder Pioniers).
De secretaris is Mieke Wenstedt (leerkracht Kindercampus King). E: m.wenstedt@kindercampusking.nl.

De GMR komt in het schooljaar 2018 - 2019 zes keer bijeen. De vergaderingen vinden plaats vanaf 19.30 uur op de Bouwerij 102 in Amstelveen op de volgende data:

15 oktober 2018
10 december 2018
28 januari 2019
11 maart 2018
15 april 2019
24 juni 2019


De GMR vergaderingen zijn openbaar. Individuele personen dienen zich als toehoorder 48 uur voor aanvang van de GMR-vergadering aan te melden bij de secretaris van de GMR. Zodra de GMR-vergadering een besloten karakter krijgt, dient de toehoorder de vergadering te verlaten.
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
MKC Mio Mondo
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending